AUTOMATION IN INDUSTRY

M-D-J, spol. s r.o.
Automated control systems
V.I.P. Science and innovation in industry

Prázdny
Prázdny
Prázdny

  Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky  

TEMATICKÉ OBLASTI

Spájame výskum a vývoj s praxou viac než 27 rokov na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

Projekčná činnosť, realizácia stavieb VN, NN, elektro, MaR a SKR na kľúč

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame elektro-projekčné práce, výrobu elektro-rozvádzačov pre systémy kontroly a riadenia procesu výroby. Štandardnou súčasťou dodávky sú elektro-dokumentácia, montáž, zapojenie, oživenie a preskúšanie elektrických rozvádzačov a elektrických zariadení, dodávka riešení rozvádzačov na mieru a revízie elektrických zariadení.  

Návrh, implementácia a odladenie sofistikovaných algoritmov riadenia

Disponujeme know-how v oblasti návrhu a dodávky náročných a sofistikovaných algoritmov riadenia zložitých technologických procesov s využitím prostriedkov umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne) na báze najmodernejších teórií kyber-fyzikálnych systémov. Dodávame integrované komplexné riadiace systémy, vizualizáciu procesov, zber a historizáciu procesných veličín, automatizáciu výroby a výrobné informačné systémy. Dodávka zahŕňa špecifikáciu, návrh, programovanie, implementáciu, testovanie a uvedenie riadiacich systémov a priemyselných informačných systémov do prevádzky.

Robotické pracoviská

Dodávame integrované hardvérové a softvérové moduly robotických pracovných staníc (buniek) vrátane robotického 3D videnia. Hardvérový modul pozostáva z návrhu, dodávky, inštalácie a uvedenia robotických pracovných staníc a 3D kamerových systémov do prevádzky najmä od výrobcov KUKA, Fanuc, Stäubli, ABB, Omron, Mitsubishi, UR a iné. Softvérový modul pozostáva z návrhu, programovania, implementácie, testovania a uvedenia do prevádzky aplikačného softvéru manipulátorov a mobilných robotov s robotickým 3D videním.

2D a 3D kamerové systémy - počítačové a robotické videnie

Dodávame a prispôsobujeme na mieru 2D a 3D kamerové systémy pre kontrolu kvality výrobného procesu, ale aj ako plne integrované riešenie robotických pracovísk so všetkými podsystémami depaletizácie objektov v 3D priestore (podsystému prípravy a tvorby modelu reálneho objektu, podsystému pre vyhľadávanie a určenie miesta uchopenia spolu s podsystémom pre uchytenie a následné uloženie objektu) – 3D robotické videnie. Taktiež dodávame monitorovacie a inšpekčné 2D a 3D systémy pre energetický priemysel (kvalita horenia v spaľovacích komorách kotlov spaľujúcich zemný plyn, zmesné plyny, uhlie, vodík, komunálny odpad).

Elektronika

Vyvíjame elektronické a elektrické prototypy a implementujeme ich úspešne do praxe v štandardných ale aj s vysoko-náročných environmentálnych podmienkach, vrátane vesmírnych podmienok, a to podľa najnáročnejších postupov (procesov) v zmysle noriem a štandardov ECSS (European Cooperation For Space Standardization).

Dodávka a implementácia informačných systémov MES úrovne

Dodávame a implementujeme výrobne-orientovaný informačný systém VOIS pre úroneň MES informačných a riadiacich systémov podnikov. VOIS pozostáva z troch základných modulov: (1) modulu automatického plánovania a rozvrhovania výroby, (2) modulu skladového hospodárstva a (3) modulu údržby TPM. ,integrujúci špecializovanú a autonómnu údržbu, evidenciu preventívnych a korektívnych činností údržby, abnormalít a hlásení údržby, ich plánovanie spolu s plánovaním odstávok, evidenciu výkonov oddelenia údržby a autonómnej údržby a reporting.

Analýza a návrh architektúr informačných a riadiacich systémov

Analýza, návrh a dodávka technicky a cenovo optimálnych architektúr informačných a riadiacich systémov pre podniky malého, stredného a veľkého rozsahu na základe Industry 4.0.

Optimalizácia a informatizácia výrobných procesov

Pomocou našich produktov MORES (multifunkčný optimalizačný riadiaci energetický systém) a ECOGI (ekologický optimálny generátor energií) vyvinutých na základe 30-ročných skúseností analyzujeme, navrhujeme a implementujeme optimálne nastavenie výrobných procesov prostredníctvom pragmatických prístupov, matematických analýz a simulačných modelov s prepojením na prostriedky umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne).

Návrh a dodávka komunikačných softvérových a hardvérových modulov

Navrhujeme a dodávame komunikačné softvérové a hardvérové produkty rôznych počítačových sietí a komunikačných rozhraní na báze na báze štandardných komunikačných protokolov a protokolov multiagentových sieťových riadiacich systémov.

Školenia

Okrem štandardných zaškolení obslužného personálu realizujeme aj školenia zamerané na konfiguráciu a programovanie riadiacich, vizualizačných systémov, komunikačných systémov, servopohonov a frekvenčných meničov a školenia SQL a noSQL databázových systémov. 

Prázdny
Prázdny

Teória bez praxe je sterilná a mŕtva, prax bez teórie je prázdna.

Prázdny
Prázdny

Ján Liguš, CEO

Produkty

Od roku 1993, sme vyzbierali množstvo skúsenosti v rôznych oblastiach. Tieto znalosti využívame pri tvorbe produktov a realizácii služieb pre Vás.
Pozrite si naše produkty v praxi.

NOVINKY

Prázdny

No articles were found.

Prázdny
Prázdny

CROWN SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Ján Matica

Riaditeľ výrobného úseku

Jedným z hlavných cieľov každého podniku, je zvyšovanie produktivity a znižovanie nákladov. Nám sa to podarilo, aj vďaka spoločnosti M-D-J a ich produktu inteligentnej produktovej linky. Vďaka jej úsporným riešeniam sa nám podarilo znížiť náklady na prevádzku o 15%. 

Empty

CROWN SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Ján Matica

Riaditeľ výrobného úseku

Jedným z hlavných cieľov každého podniku, je zvyšovanie produktivity a znižovanie nákladov. Nám sa to podarilo, aj vďaka spoločnosti M-D-J a ich produktu inteligentnej produktovej linky. Vďaka jej úsporným riešeniam sa nám podarilo znížiť náklady na prevádzku o 15%. 

Prázdny

newsletter

Chcete byť pravidelne informovaný?
Odoberajte náš newsletter!

Prázdny
Prázdny

Since 1993, we have been combining research and development with practice in the automation, artificial intelligence, robotics and cybernetics markets.

  M-D-J, spol. s r. o.

Juhoslovanská 1,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

Bankové spojenie:
Poštová banka a.s. - 020308467/6500

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 908 025 065
   mdj@mdj.sk