Riadaci systém váženia a evidencie hotovej výroby, automatické bezkontaktné označovanie hotovej výroby čiarovým kódom

<Zadajte anotáciu>

Kontaktná osoba k riešeniu:

Ing. Kvetoslav Molitoris, kvetoslav.molitoris@mdj.sk, +421 907 995 755

Popis funkcií/riešenia

 • Automatická evidencia hotovej výroby (generovanie čísel jedincov)
 • Komunikácia s obchodnou a referenčnou váhou
 • Operátorské riadenie pomocou ovládacích panelov (Siemens)
 • Evidencia kvalitatívnych parametrov výroby
 • Tlač čiarových kódov a vybraných textových parametrov na výrobky
 • Zasielanie informácií o hotovej výrobe do nadradeného IS (TCP/IP, SQL DB)
 • Riadiaci systém na báze komponentov Siemens
 • Strojná konštrukcia na usmernenie pohybu výrobku ku tlačiarni

Vykonané činnosti

 • Návrh, realizácia a inštalácia mechanických častí
 • Návrh a realizácia elektrických častí a rozvodov
 • Programovanie PLC (riadenie komunikácie s nadradenými IS)
 • Návrh a realizácia vizualizácie
 • Realizácia komunikačného uzla (medzi PLC a nadradenými IS)
 • Implementácia značenia produktu čiarovým kódom

POPIS RIEŠENIA

Riadiaci systém je aplikovaný v sušiarni balíkov celulózy. Riadiaci systém zabezpečuje komunikáciu s dvomi obchodnými váhami. Jedna váha váži balík, druhá váha váži skupinu šiestich balíkov (units). Riadiaci systém ďalej generuje jedinečné číslo každého unitu, ku ktorému sa evidujú priamo v riadiacom systéme údaje o kvalitatívnych parametroch celulózy. Na každý balík celulózy sa bezkontaktnou technológiou vytlačí jedinečný čiarový kód s vysokým rozlíšením a atramentom vhodným do potravinárskeho prostredia. Súčasťou dodávky je aj komunikačný TCP/IP server, ktorý komunikuje cez TCP/IP s riadiacim PLC a zasiela dáta o vyrobených unitoch do nadradeného systému MES priamo do SQL databázy. Na ovládanie riadiaceho systému operátorom slúžia dva operátorské panely, jeden umiestnený na velíne a druhý priamo vo výrobnej hale. Riadiaci systém využíva komponenty značky Siemens.

APLIKAČNÉ OBLASTI

 • Riadiace systémy výrobných celkov
 • Váženie materiálu v toku výroby
 • Značenie materiálu v toku výroby
 • Komunikácia medzi riadiacim systémom a nadradeným IS

 

SCHÉMA

Schéma riadiaceho systému (RS)

Veľký podnik (počet zamestnancov > 250)
Mondi SCP, a.s.
  Hutnícky priemysel
  Strojárenský priemysel
  Elektrotechnický priemysel
  Potravinársky priemysel
  Textilný a odevný priemysel
50 - 100 tis. EUR
  Meranie a regulácia
  Systém kontroly a riadenia
  Operátorské pracoviská a vizualizácie
  Zber údajov a supervízne riadenie

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny