Prázdny

O spoločnosti

 

M-D-J, spol. s r.o. - Stredisko Riadiacich systémov bolo založené v roku 1993.

Zaoberá sa nasadzovaním najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií v jednotlivých odvetviach priemyslu.

Aplikačnou doménou spoločnosti sú veľké, stredné a malé technologické súbory v oblasti riadenia, tak klasických ako aj sofistikovaných priemyselných komplexov, tvorby a dodávok softvérových a hardvérových celkov, meracej, automatizačnej techniky a priame aj vzdialené riadenie a monitorovanie technologických a robotických pracovísk. Vzdialené riadenie a monitorovanie je realizované prostredníctvom najmodernejších lokálnych aj internetových aplikácií s vysokou úrovňou spoľahlivosti.

Snahou spoločnosti je pokrývať komplexný rozsah služieb v oblasti profesionálnych riadiacich, dispečerských a informačných systémov od ich projekčnej fázy, cez samotnú realizáciu, až po tvorbu projektových dokumentácií a zaškolenie obslužného personálu. Pre zahraničných investorov je projektová dokumentácia spracovávaná viacjazyčne.

K úplnosti našich služieb patrí záručný a pozáručný servis. Máme rozvinutú spoluprácu s mnohými zahraničnými a domácimi firmami, s ktorými úzko spolupracujeme nielen pri tvorbe a nasadzovaní automatizovaných systémov, ale aj pri ich neustálom optimalizovaní a vylepšovaní.

Pracovný potenciál spoločnosti tvoria odborníci z oblasti automatizácie, robotiky, meracej a regulačnej techniky, informatiky a umelej inteligencie. Naši zamestnanci sú pravidelne školení a certifikovaní na implementáciu najnovších riadiacich a informačných technológií, pričom pri vývoji úzko spolupracujeme s akademickými a vedeckými inštitúciami.

Naša spoločnosť poskytuje praxou osvedčené, najmodernejšie a cenovo primerané služby a produkty.
Ponúkame naše skúsenosti a vedomosti aj v oblastiach, kde iní váhajú, alebo si netrúfajú.

NÁŠ TÍM

TEMATICKÉ OBLASTI

Spájame výskum a vývoj s praxou viac než 27 rokov na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

Projekčná činnosť, realizácia stavieb VN, NN, elektro, MaR a SKR na kľúč

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame elektro-projekčné práce, výrobu elektro-rozvádzačov pre systémy kontroly a riadenia procesu výroby. Štandardnou súčasťou dodávky sú elektro-dokumentácia, montáž, zapojenie, oživenie a preskúšanie elektrických rozvádzačov a elektrických zariadení, dodávka riešení rozvádzačov na mieru a revízie elektrických zariadení.  

Návrh, implementácia a odladenie sofistikovaných algoritmov riadenia

Disponujeme know-how v oblasti návrhu a dodávky náročných a sofistikovaných algoritmov riadenia zložitých technologických procesov s využitím prostriedkov umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne) na báze najmodernejších teórií kyber-fyzikálnych systémov. Dodávame integrované komplexné riadiace systémy, vizualizáciu procesov, zber a historizáciu procesných veličín, automatizáciu výroby a výrobné informačné systémy. Dodávka zahŕňa špecifikáciu, návrh, programovanie, implementáciu, testovanie a uvedenie riadiacich systémov a priemyselných informačných systémov do prevádzky.

Robotické pracoviská

Dodávame integrované hardvérové a softvérové moduly robotických pracovných staníc (buniek) vrátane robotického 3D videnia. Hardvérový modul pozostáva z návrhu, dodávky, inštalácie a uvedenia robotických pracovných staníc a 3D kamerových systémov do prevádzky najmä od výrobcov KUKA, Fanuc, Stäubli, ABB, Omron, Mitsubishi, UR a iné. Softvérový modul pozostáva z návrhu, programovania, implementácie, testovania a uvedenia do prevádzky aplikačného softvéru manipulátorov a mobilných robotov s robotickým 3D videním.

2D a 3D kamerové systémy - počítačové a robotické videnie

Dodávame a prispôsobujeme na mieru 2D a 3D kamerové systémy pre kontrolu kvality výrobného procesu, ale aj ako plne integrované riešenie robotických pracovísk so všetkými podsystémami depaletizácie objektov v 3D priestore (podsystému prípravy a tvorby modelu reálneho objektu, podsystému pre vyhľadávanie a určenie miesta uchopenia spolu s podsystémom pre uchytenie a následné uloženie objektu) – 3D robotické videnie. Taktiež dodávame monitorovacie a inšpekčné 2D a 3D systémy pre energetický priemysel (kvalita horenia v spaľovacích komorách kotlov spaľujúcich zemný plyn, zmesné plyny, uhlie, vodík, komunálny odpad).

Elektronika

Vyvíjame elektronické a elektrické prototypy a implementujeme ich úspešne do praxe v štandardných ale aj s vysoko-náročných environmentálnych podmienkach, vrátane vesmírnych podmienok, a to podľa najnáročnejších postupov (procesov) v zmysle noriem a štandardov ECSS (European Cooperation For Space Standardization).

Dodávka a implementácia informačných systémov MES úrovne

Dodávame a implementujeme výrobne-orientovaný informačný systém VOIS pre úroneň MES informačných a riadiacich systémov podnikov. VOIS pozostáva z troch základných modulov: (1) modulu automatického plánovania a rozvrhovania výroby, (2) modulu skladového hospodárstva a (3) modulu údržby TPM. ,integrujúci špecializovanú a autonómnu údržbu, evidenciu preventívnych a korektívnych činností údržby, abnormalít a hlásení údržby, ich plánovanie spolu s plánovaním odstávok, evidenciu výkonov oddelenia údržby a autonómnej údržby a reporting.

Analýza a návrh architektúr informačných a riadiacich systémov

Analýza, návrh a dodávka technicky a cenovo optimálnych architektúr informačných a riadiacich systémov pre podniky malého, stredného a veľkého rozsahu na základe Industry 4.0.

Optimalizácia a informatizácia výrobných procesov

Pomocou našich produktov MORES (multifunkčný optimalizačný riadiaci energetický systém) a ECOGI (ekologický optimálny generátor energií) vyvinutých na základe 30-ročných skúseností analyzujeme, navrhujeme a implementujeme optimálne nastavenie výrobných procesov prostredníctvom pragmatických prístupov, matematických analýz a simulačných modelov s prepojením na prostriedky umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne).

Návrh a dodávka komunikačných softvérových a hardvérových modulov

Navrhujeme a dodávame komunikačné softvérové a hardvérové produkty rôznych počítačových sietí a komunikačných rozhraní na báze na báze štandardných komunikačných protokolov a protokolov multiagentových sieťových riadiacich systémov.

Školenia

Okrem štandardných zaškolení obslužného personálu realizujeme aj školenia zamerané na konfiguráciu a programovanie riadiacich, vizualizačných systémov, komunikačných systémov, servopohonov a frekvenčných meničov a školenia SQL a noSQL databázových systémov. 

Prázdny
Prázdny

Vízia spoločnosti

Dlhodobým cieľom spoločnosti M-D-J, spol. s r.o. je aj naďalej pôsobiť na trhu ako stabilná a prosperujúca spoločnosť. Naším zámerom je stať sa lídrom v oblasti automatizovaných systémov riadenia na trhu umelej inteligencie, automatizácie, robotiky a kybernetiky a stať sa tak prvou voľbou zákazníka. Taktiež je naším cieľom prinášať najnovšie poznatky z výskumu a vývoja do praxe.

Naším cieľom je prinášať najnovšie poznatky z výskumu a vývoja do praxe.

hodnoty spoločnosti

Inovácie

Veríme, že stále existuje možnosť zlepšenia našich produktov a služieb. Táto skutočnosť pre nás predstavuje záväzok poskytovať efektívnejších a komplexných riešení. Nové inovačné a efektívne riešenia umožňujú našim zákazníkom zlepšovať ich produktivitu a konkurencieschopnosť na technologicky náročných trhoch.

Zodpovednosť

Sme plne zodpovední voči našim zákazníkom a ich podnikateľskej činnosti, v ktorej sme zapojení ako dodávateľ. Veríme v obojstrannú spoluprácu a vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov.

Stabilita

Sme presvedčení, že stabilný partner, ktorý dokáže počúvať a porozumieť definovaným požiadavkám zákazníka a ktorý pozná problematiku, dokáže priniesť nové riešenia. Riešenia, ktoré sú postavené na vzájomnom pochopení a poznaní potrieb zákazníka.

Účasť na projektoch

Najväčšie súkromné
výskumné centrum

S cieľom znížiť energetickú náročnosť výrobno-prevádzkových priestorov, spoločnosť M-D-J spol. s r.o. vďaka finančnej podpore zrekonštruovala prevádzkové priestory a výskumné centrum na Rampovej ulici v Košiciach.

Prázdny

verejné obstarávanie

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

vedenie spoločnosti

konateľ spoločnosti, projektový manažér
Ing. Ján Liguš, PhD.

COO, projektová manažérka
Ing. Jana Ligušová, PhD.

riaditeľ spoločnosti
Ing. Martin Pokorný, MBA

prokurista spoločnosti, vedúci oddelenia kamerových systémov a robotiky, projektový manažér
Ing. Zdenko Hušek

vedúci oddelenia elektro-montáže, projektový manažér
Ing. Roman Vinca

vedúci oddelenia elektro-projekcie
Ing. Peter Burinský

vedúci oddelenia IT, projektový manažér
 Ing. Kvetoslav Molitoris

vedúci oddelenia predaja a obchodu, manažér predaja
Ing. Peter Uličný

vedúci oddelenia riadiacich systémov a PLC, projektový manažér
Ing. Patrik Paugsch

vedúci oddelenia strojného dizajnu
Ing. Alexander Voroňko, PhD.

vedúci oddelenia servisu
Ing. Dávid Krehel

vedúca oddelenia ekonomiky, účtovníctva a nákupu
Eva Jergová

projektový manažér
Ing. Karol Križalkovič

projektový manažér
Ing. Dušan Zis

projektový manažér
Ing. Milan Machciník

projektový manažér
Ing. Michal Semanko

Prázdny

Partneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk