AUTOMATIZÁCIA V PRIEMYSLE

M-D-J, spol. s r.o.
Automatizované systémy riadenia
V.I.P. Veda a inovácie v priemysle

Prázdny
Prázdny
Prázdny

  Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky  

RIEŠENIA

Za 30 rokov sme zrealizovali množstvo úspešných projektov.

TEMATICKÉ OBLASTI

Spájame výskum a vývoj s praxou viac než 30 rokov na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

Projekčná činnosť, realizácia stavieb VN, NN, elektro, MaR a SKR na kľúč

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame elektro-projekčné práce, výrobu elektro-rozvádzačov pre systémy kontroly a riadenia procesu výroby. Štandardnou súčasťou dodávky sú elektro-dokumentácia, montáž, zapojenie, oživenie a preskúšanie elektrických rozvádzačov a elektrických zariadení, dodávka riešení rozvádzačov na mieru a revízie elektrických zariadení.

Návrh, implementácia a odladenie sofistikovaných algoritmov riadenia

Disponujeme know-how v oblasti návrhu a dodávky náročných a sofistikovaných algoritmov riadenia zložitých technologických procesov s využitím prostriedkov umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne) na báze najmodernejších teórií kyber-fyzikálnych systémov. Dodávame integrované komplexné riadiace systémy, vizualizáciu procesov, zber a historizáciu procesných veličín, automatizáciu výroby a výrobné informačné systémy. Dodávka zahŕňa špecifikáciu, návrh, programovanie, implementáciu, testovanie a uvedenie riadiacich systémov a priemyselných informačných systémov do prevádzky.

Robotické pracoviská

Dodávame integrované hardvérové a softvérové moduly robotických pracovných staníc (buniek) vrátane robotického 3D videnia. Hardvérový modul pozostáva z návrhu, dodávky, inštalácie a uvedenia robotických pracovných staníc a 3D kamerových systémov do prevádzky najmä od výrobcov KUKA, Fanuc, Stäubli, ABB, Omron, Mitsubishi, UR a iné. Softvérový modul pozostáva z návrhu, programovania, implementácie, testovania a uvedenia do prevádzky aplikačného softvéru manipulátorov a mobilných robotov s robotickým 3D videním.

2D a 3D kamerové systémy - počítačové a robotické videnie

Dodávame a prispôsobujeme na mieru 2D a 3D kamerové systémy pre kontrolu kvality výrobného procesu, ale aj ako plne integrované riešenie robotických pracovísk so všetkými podsystémami depaletizácie objektov v 3D priestore (podsystému prípravy a tvorby modelu reálneho objektu, podsystému pre vyhľadávanie a určenie miesta uchopenia spolu s podsystémom pre uchytenie a následné uloženie objektu) – 3D robotické videnie. Taktiež dodávame monitorovacie a inšpekčné 2D a 3D systémy pre energetický priemysel (kvalita horenia v spaľovacích komorách kotlov spaľujúcich zemný plyn, zmesné plyny, uhlie, vodík, komunálny odpad).

Elektronika

Vyvíjame elektronické a elektrické prototypy a implementujeme ich úspešne do praxe v štandardných ale aj s vysoko-náročných environmentálnych podmienkach, vrátane vesmírnych podmienok, a to podľa najnáročnejších postupov (procesov) v zmysle noriem a štandardov ECSS (European Cooperation For Space Standardization).

Dodávka a implementácia informačných systémov MES úrovne

Dodávame a implementujeme výrobne-orientovaný informačný systém VOIS pre úroneň MES informačných a riadiacich systémov podnikov. VOIS pozostáva z troch základných modulov: (1) modulu automatického plánovania a rozvrhovania výroby, (2) modulu skladového hospodárstva a (3) modulu údržby TPM. ,integrujúci špecializovanú a autonómnu údržbu, evidenciu preventívnych a korektívnych činností údržby, abnormalít a hlásení údržby, ich plánovanie spolu s plánovaním odstávok, evidenciu výkonov oddelenia údržby a autonómnej údržby a reporting.

Analýza a návrh architektúr informačných a riadiacich systémov

Analýza, návrh a dodávka technicky a cenovo optimálnych architektúr informačných a riadiacich systémov pre podniky malého, stredného a veľkého rozsahu na základe Industry 4.0.

Optimalizácia a informatizácia výrobných procesov

Pomocou našich produktov MORES (multifunkčný optimalizačný riadiaci energetický systém) a ECOGI (ekologický optimálny generátor energií) vyvinutých na základe 30-ročných skúseností analyzujeme, navrhujeme a implementujeme optimálne nastavenie výrobných procesov prostredníctvom pragmatických prístupov, matematických analýz a simulačných modelov s prepojením na prostriedky umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne).

Návrh a dodávka komunikačných softvérových a hardvérových modulov

Navrhujeme a dodávame komunikačné softvérové a hardvérové produkty rôznych počítačových sietí a komunikačných rozhraní na báze na báze štandardných komunikačných protokolov a protokolov multiagentových sieťových riadiacich systémov.

Školenia

Okrem štandardných zaškolení obslužného personálu realizujeme aj školenia zamerané na konfiguráciu a programovanie riadiacich, vizualizačných systémov, komunikačných systémov, servopohonov a frekvenčných meničov a školenia SQL a noSQL databázových systémov.

Prázdny
Prázdny

Teória bez praxe je sterilná a mŕtva, prax bez teórie je prázdna.

Prázdny
Prázdny

Ján Liguš, CEO

Produkty

Od roku 1993, sme vyzbierali množstvo skúsenosti v rôznych oblastiach. Tieto znalosti využívame pri tvorbe produktov a realizácii služieb pre Vás.
Pozrite si naše produkty v praxi.

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

newsletter

Chcete byť pravidelne informovaný?
Odoberajte náš newsletter!

Prázdny
Prázdny

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny