Projekt: RFIDA inteligentná inovácia v spoločnosti M-D-J, spol. s r.o.

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zadanie zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP

Firma M–D-J spol. s r.o., so sídlom Juhoslovanská 1 v Košiciach, na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu cez Operačný programu Integrovaná infraštruktúra, cez Prioritnú os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách cez schému štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku 3 s kódom výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, pre projekt "RFIDA inteligentná inovácia v spoločnosti     M-D-J, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, konajúceho v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, ako vyhlasovateľ/zadávateľ, touto cestou

OBSTARÁVANIA

cez výzvu na dodanie tovarov s názvom zákazky

„Logický celok pre plnú automatizáciu výrobnej predprípravy kabeláže"

Dovoľujeme si osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného logického celku - tovaru. Výsledkom tohto obstarávania, zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa Výzvy na predkladanie ponúk - podmienok zákazky a ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách podmienok zákazky.

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom.

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk