Prázdny

O spoločnosti

 

M-D-J, spol. s r.o. - Stredisko Riadiacich systémov bolo založené v roku 1993.

Zaoberá sa nasadzovaním najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií v jednotlivých odvetviach priemyslu.

Aplikačnou doménou spoločnosti sú veľké, stredné a malé technologické súbory v oblasti riadenia, tak klasických ako aj sofistikovaných priemyselných komplexov, tvorby a dodávok softvérových a hardvérových celkov, meracej, automatizačnej techniky a priame aj vzdialené riadenie a monitorovanie technologických a robotických pracovísk. Vzdialené riadenie a monitorovanie je realizované prostredníctvom najmodernejších lokálnych aj internetových aplikácií s vysokou úrovňou spoľahlivosti.

Snahou spoločnosti je pokrývať komplexný rozsah služieb v oblasti profesionálnych riadiacich, dispečerských a informačných systémov od ich projekčnej fázy, cez samotnú realizáciu, až po tvorbu projektových dokumentácií a zaškolenie obslužného personálu. Pre zahraničných investorov je projektová dokumentácia spracovávaná viacjazyčne.

K úplnosti našich služieb patrí záručný a pozáručný servis. Máme rozvinutú spoluprácu s mnohými zahraničnými a domácimi firmami, s ktorými úzko spolupracujeme nielen pri tvorbe a nasadzovaní automatizovaných systémov, ale aj pri ich neustálom optimalizovaní a vylepšovaní.

Pracovný potenciál spoločnosti tvoria odborníci z oblasti automatizácie, robotiky, meracej a regulačnej techniky, informatiky a umelej inteligencie. Naši zamestnanci sú pravidelne školení a certifikovaní na implementáciu najnovších riadiacich a informačných technológií, pričom pri vývoji úzko spolupracujeme s akademickými a vedeckými inštitúciami.

Naša spoločnosť poskytuje praxou osvedčené, najmodernejšie a cenovo primerané služby a produkty.
Ponúkame naše skúsenosti a vedomosti aj v oblastiach, kde iní váhajú, alebo si netrúfajú.

NÁŠ TÍM

TEMATICKÉ OBLASTI

Spájame výskum a vývoj s praxou viac než 27 rokov na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

Projekčná činnosť, realizácia stavieb VN, NN, elektro, MaR a SKR na kľúč

Pre potreby výstavby technologických celkov ponúkame elektro-projekčné práce, výrobu elektro-rozvádzačov pre systémy kontroly a riadenia procesu výroby. Štandardnou súčasťou dodávky sú elektro-dokumentácia, montáž, zapojenie, oživenie a preskúšanie elektrických rozvádzačov a elektrických zariadení, dodávka riešení rozvádzačov na mieru a revízie elektrických zariadení.

Návrh, implementácia a odladenie sofistikovaných algoritmov riadenia

Disponujeme know-how v oblasti návrhu a dodávky náročných a sofistikovaných algoritmov riadenia zložitých technologických procesov s využitím prostriedkov umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne) na báze najmodernejších teórií kyber-fyzikálnych systémov. Dodávame integrované komplexné riadiace systémy, vizualizáciu procesov, zber a historizáciu procesných veličín, automatizáciu výroby a výrobné informačné systémy. Dodávka zahŕňa špecifikáciu, návrh, programovanie, implementáciu, testovanie a uvedenie riadiacich systémov a priemyselných informačných systémov do prevádzky.

Robotické pracoviská

Dodávame integrované hardvérové a softvérové moduly robotických pracovných staníc (buniek) vrátane robotického 3D videnia. Hardvérový modul pozostáva z návrhu, dodávky, inštalácie a uvedenia robotických pracovných staníc a 3D kamerových systémov do prevádzky najmä od výrobcov KUKA, Fanuc, Stäubli, ABB, Omron, Mitsubishi, UR a iné. Softvérový modul pozostáva z návrhu, programovania, implementácie, testovania a uvedenia do prevádzky aplikačného softvéru manipulátorov a mobilných robotov s robotickým 3D videním.

2D a 3D kamerové systémy - počítačové a robotické videnie

Dodávame a prispôsobujeme na mieru 2D a 3D kamerové systémy pre kontrolu kvality výrobného procesu, ale aj ako plne integrované riešenie robotických pracovísk so všetkými podsystémami depaletizácie objektov v 3D priestore (podsystému prípravy a tvorby modelu reálneho objektu, podsystému pre vyhľadávanie a určenie miesta uchopenia spolu s podsystémom pre uchytenie a následné uloženie objektu) – 3D robotické videnie. Taktiež dodávame monitorovacie a inšpekčné 2D a 3D systémy pre energetický priemysel (kvalita horenia v spaľovacích komorách kotlov spaľujúcich zemný plyn, zmesné plyny, uhlie, vodík, komunálny odpad).

Elektronika

Vyvíjame elektronické a elektrické prototypy a implementujeme ich úspešne do praxe v štandardných ale aj s vysoko-náročných environmentálnych podmienkach, vrátane vesmírnych podmienok, a to podľa najnáročnejších postupov (procesov) v zmysle noriem a štandardov ECSS (European Cooperation For Space Standardization).

Dodávka a implementácia informačných systémov MES úrovne

Dodávame a implementujeme výrobne-orientovaný informačný systém VOIS pre úroneň MES informačných a riadiacich systémov podnikov. VOIS pozostáva z troch základných modulov: (1) modulu automatického plánovania a rozvrhovania výroby, (2) modulu skladového hospodárstva a (3) modulu údržby TPM. ,integrujúci špecializovanú a autonómnu údržbu, evidenciu preventívnych a korektívnych činností údržby, abnormalít a hlásení údržby, ich plánovanie spolu s plánovaním odstávok, evidenciu výkonov oddelenia údržby a autonómnej údržby a reporting.

Analýza a návrh architektúr informačných a riadiacich systémov

Analýza, návrh a dodávka technicky a cenovo optimálnych architektúr informačných a riadiacich systémov pre podniky malého, stredného a veľkého rozsahu na základe Industry 4.0.

Optimalizácia a informatizácia výrobných procesov

Pomocou našich produktov MORES (multifunkčný optimalizačný riadiaci energetický systém) a ECOGI (ekologický optimálny generátor energií) vyvinutých na základe 30-ročných skúseností analyzujeme, navrhujeme a implementujeme optimálne nastavenie výrobných procesov prostredníctvom pragmatických prístupov, matematických analýz a simulačných modelov s prepojením na prostriedky umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne).

Návrh a dodávka komunikačných softvérových a hardvérových modulov

Navrhujeme a dodávame komunikačné softvérové a hardvérové produkty rôznych počítačových sietí a komunikačných rozhraní na báze na báze štandardných komunikačných protokolov a protokolov multiagentových sieťových riadiacich systémov.

Školenia

Okrem štandardných zaškolení obslužného personálu realizujeme aj školenia zamerané na konfiguráciu a programovanie riadiacich, vizualizačných systémov, komunikačných systémov, servopohonov a frekvenčných meničov a školenia SQL a noSQL databázových systémov.

Prázdny
Prázdny

Vízia spoločnosti

Dlhodobým cieľom spoločnosti M-D-J, spol. s r.o. je aj naďalej pôsobiť na trhu ako stabilná a prosperujúca spoločnosť. Naším zámerom je stať sa lídrom v oblasti automatizovaných systémov riadenia na trhu umelej inteligencie, automatizácie, robotiky a kybernetiky a stať sa tak prvou voľbou zákazníka. Taktiež je naším cieľom prinášať najnovšie poznatky z výskumu a vývoja do praxe.

Naším cieľom je prinášať najnovšie poznatky z výskumu a vývoja do praxe.

hodnoty spoločnosti

Inovácie

Veríme, že stále existuje možnosť zlepšenia našich produktov a služieb. Táto skutočnosť pre nás predstavuje záväzok poskytovať efektívnejších a komplexných riešení. Nové inovačné a efektívne riešenia umožňujú našim zákazníkom zlepšovať ich produktivitu a konkurencieschopnosť na technologicky náročných trhoch.

Zodpovednosť

Sme plne zodpovední voči našim zákazníkom a ich podnikateľskej činnosti, v ktorej sme zapojení ako dodávateľ. Veríme v obojstrannú spoluprácu a vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov.

Stabilita

Sme presvedčení, že stabilný partner, ktorý dokáže počúvať a porozumieť definovaným požiadavkám zákazníka a ktorý pozná problematiku, dokáže priniesť nové riešenia. Riešenia, ktoré sú postavené na vzájomnom pochopení a poznaní potrieb zákazníka.

Účasť na projektoch

Najväčšie súkromné
výskumné centrum

S cieľom znížiť energetickú náročnosť výrobno-prevádzkových priestorov, spoločnosť M-D-J spol. s r.o. vďaka finančnej podpore zrekonštruovala prevádzkové priestory a výskumné centrum na Rampovej ulici v Košiciach.

Prázdny

verejné obstarávanie

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VEDENIE SPOLOČNOSTI

CEO
Ing. Ján Liguš, PhD.

COO
Ing. Jana Ligušová, PhD.

Riaditeľ, prokurista spoločnosti
Ing. Martin Pokorný, MBA

Prokurista spoločnosti, vedúci Oddelenia kamerových systémov a robotiky
Ing. Zdenko Hušek

Vedúci oddelenia elektro-montáže
Ing. Roman Vinca

Vedúci oddelenia elektro-projekcie
Ing. Peter Burinský

Projektový manažér, vedúci Oddelenia vývoja informačných systémov
 Ing. Kvetoslav Molitoris

Vedúci Oddelenia predaja a obchodu
Ing. Peter Uličný

Projektový manažér, vedúci Oddelenia riadiacich systémov a PLC
Ing. Patrik Paugsch

Vedúci Oddelenia strojného dizajnu
Ing. Alexander Voroňko, PhD.

Vedúci Oddelenia servisu
Ing. Dávid Krehel

Vedúca oddelenia ekonomiky, účtovníctva a nákupu
Eva Jergová

Projektový manažér
Ing. Karol Križalkovič

Projektový manažér
Ing. Dušan Zis

Projektový manažér
Ing. Milan Machciník

Projektový manažér
Ing. Michal Semanko

Prázdny

Partneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 1993 spájame výskum a vývoj s praxou na trhu automatizácie, umelej inteligencie, robotiky a kybernetiky.

  M-D-J, spol. s r. o.

Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

IČO: 31678378
IČ DPH: SK2020485511

  Prevádzky spoločností

Omská 14 a Rampová 6,
040 01 Košice, Slovensko

  Kontakty
 

 +421 55 625 6815
   mdj@mdj.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Prázdny
Prázdny